สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง มี 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอตรอน  อำเภอท่าปลา อำเภอฟากท่า อำเภอพิชัย อำเภอลับแล อำเภอทองแสนขัน อำเภอน้ำปาด อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ท่องเที่ยว ทิศเหนือติดกับจังหวัดแพร่และน่าน ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาว ทิศใต้ติดกับจังหวัดพิษณุโลก และทิศตะวันตกติดกับสุโขทัยอุตรดิตถ์มีต้นมายจำนวนมาก ต้นสัก มีความสำคัญกับจังหวัดเป็นอย่างมาก ไม่ใช่แค่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแต่ยังเป็นไม้ส่งออกอีกด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่คนในประเทศไม่ค่อยรู้จักมากนักเพราะแต่เดิมนั้นมีชื่อเมืองว่า บ้านโพธิ์ท่าอิฐ เป็นหัวเมืองสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งสิ้นค้ามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 พระราชทานนามเมืองนี้ใหม่ว่า อุตรดิฐ แปลว่า ท่าน้ำแห่งทิศเหนือ คำนี้ต่อมาเขียนเป็นอุตรดิตถ์ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นต้นมา เมื่อก่อนนั้นเป็นแขวงหนึ่งของเมืองพิชัย ต่อมาการติดต่อราชการสะดวกกว่าเมืองพิชัย จึงได้ย้ายเมืองพิชัยมาที่บริเวณท่าอิด ส่วนเมืองพิชัยเดิมเรียกว่าเมืองพิชัยเก่า ปัจจุบันอุตรดิตถ์นั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ชวนให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมากมายไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน น้ำตก แก่งตามธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ วัดโบราณ เมืองโบราณ ยอดดอยและถ้ำมากมาย  อีกทั้งยังมีเขื่อน พระอารามหลวง เทศการประจำปี ขนบธรรมเนียมมากมาย งานเทศการหรืองานประจำปีในจังหวัดมีมากมาย เช่น อำเภอลับแลมีเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ งานเทศการพระยาพิชัยดาบหัก งานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน  งานประเพณีไหลแพไฟที่อำเภอตรอนเป็นต้น  เนื่องจากจังหวัดอุตรดิตถ์ติดกับลาวทำให้คนจังหวัดนี้มีหลายภาษาในการสื่อสาร มีประเพณีท้องถิ่นที่ต่างกันเป็นอย่างมาก ประชากรในจังหวัดแต่เดิมที คือชนพื้นถิ่นไทยสยามและไทยยวน ต่อมาที่เที่ยวอุตรดิตถ์เป็นที่ตั้งทางผ่านสำคัญทำให้มีการเคลื่อนย้ายผู้คนมาจากที่ต่างๆ มากขึ้น เป็น ชาวไทยสยาม ชาวไทยเชื้อสายลาว ชาวไทยล้านนา และชาวไทยเชื้อสายจีน ส่วนใหญ่ประชากรจะมีรายได้จากพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเช่น ทุเรียน  เงาะ มังคุด สับปะรด ลำไย และลางสาดมีการปลูกมากที่สุดในประเทศ  มีอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลายอย่างเช่น การทำไม้กวาดตองกง การทอผ้าRead More

Hello world

welcome